• 001-ekologia.jpg
 • 002-inter.jpg
 • 003-nauka.jpg
 • 004-transp.jpg
 • 005-biznes.jpg

Finryan S.A. zajmuje się od 2012 roku kompleksowym doradztwem inwestycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w zakresie dofinansowania z funduszy unijnych oraz kompleksowego finansowania preferencyjnego i komercyjnego inwestycji. Jesteśmy zespołem konsultantów i analityków przygotowujących indywidualne projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw, oraz realizującym strategiczne projekty naszych krajowych i zagranicznych klientów – w tym np. optymalizacje i restrukturyzacje zasobów ludzkich.

Zespół Finryan S.A. to ludzie, którzy, działając w branży od kilkunastu lat, mają duże doświadczenie w zakresie doradztwa i pomocy przede wszystkim dla przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych, zakładów opieki zdrowotnej, instytutów, itp. Współpracujemy z jednostkami naukowymi, takimi jak:

 • Politechnika Warszawska,
 • SGGW,
 • Wojskowa Akademia Techniczna.

Dzięki tym kontaktom wspomagamy naszych klientów przy projektach B+R. Kompleksowość tych usług i oparcie ich na naszym wieloletnim i wielostronnym doświadczeniu pozwala nam konkurować z większością firm o podobnym profilu działalności. Starannie przy tym przestrzegamy wysokiego standardu jakości.

Zespół wykonawczy

Finryan S.A. świadczy swoje usługi poprzez licencjonowanych księgowych (uprawnienia Ministerstwa Finansów), doradców podatkowych, biegłych rewidentów, radców prawnych, analityków finansowych, prawników, konsultantów branżowych (architekci, kosztorysanci, budowlańcy). Przy standardowych projektach rozwojowych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych pracują stałe zespoły: ekspert, analityk ds. funduszy zewnętrznych oraz analityk finansowy. Każdy zespół ma bieżące wsparcie konsultanta.

Zakres oferty

 1. Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Klienta.
 2. Opracowanie Weryfikacji Projektu wraz z Koncepcją Finansowania.
 3. Rekomendacja i wsparcie przy tworzeniu struktury organizacyjnej właściwej ze względu na pierwsze dedykowane źródło finansowania, w tym, np.:
  • Wskazanie lub/i powołanie właściwego podmiotu
  • Nawiązanie współpracy w celu stworzenia zaplecza badawczo- rozwojowego, w tym zagranicznego
  • Nawiązanie ewentualnej współpracy z partnerami społecznymi i samorządem
 4. Opracowanie Projektu rozwojowego ze względu na źródło dofinansowania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 5. Przygotowanie i terminowe złożenie Wniosku wraz z załącznikami w instytucji właściwej ze względu na źródło finansowania w celu pozyskania i uruchomienia dotacji na realizację Projektu:
  • Przygotowanie Wniosku o dofinansowanie Projektu rozwojowego,
  • Przygotowanie i skompletowanie niezbędnych załączników do ww. dokumentów,
  • Terminowe złożenie kompletu dokumentów do właściwego urzędu,
  • Monitorowanie Wniosku w urzędzie.
 6. Wsparcie przy podpisaniu umowy o dofinansowanie, w tym aktualizacja harmonogramu i zakresu Projektu.

Opcjonalnie pomoc poprzez:

 1. Monitorowanie realizacji Projektu rozwojowego oraz jego rozliczenie finansowe:
  • Bieżące doradztwo podczas realizacji poszczególnych inwestycji,
  • Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji Projektu,
 2. Koordynację prac ze specjalistami branżowymi, architektem, kosztorysantem, wykonawcami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, bankami,
 3. Obsługę prawną z zakresu zamówień publicznych,
 4. Pozyskanie prefinansowania lub/i finansowania udziału własnego.

Harmonogram prac

Przedmiot oferty jest realizowany według następującego harmonogramu:

 1. Zawarcie umowy.
 2. Diagnoza potrzeb inwestycyjnych, opracowanie Weryfikacji Projektu wraz z Koncepcją Finansowania.
 3. Rekomendacja agendy badawczej oraz wsparcie przy tworzeniu struktury organizacyjnej właściwej ze względu na pierwsze dedykowane źródło finansowania.
 4. Opracowanie, przygotowanie i terminowe złożenie Wniosku wraz z załącznikami do instytucji właściwej ze względu na źródło finansowania w celu pozyskania i uruchomienia dotacji na realizację Projektu.
 5. Monitorowanie, ewentualna weryfikacja i wsparcie eksperckie Projektu do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie.
 6. Monitorowanie realizacji Projektu oraz jego rozliczenie końcowe.

Opis działalności Finryan S.A.

Finryan S.A.jest spółką wyspecjalizowaną w obsłudze doradczej, której celem jest pozyskanie dla Przedsiębiorców co najmniej 80% finansowania założonego budżetu inwestycyjnego. Na zakres takiego finansowania składają się środki bezzwrotne (dotacje), finansowania z unijnych funduszy preferencyjnych, oraz finansowania komercyjne.

Powstanie spółki Finryan S.A. było związane z koniecznością dostosowania działań do wymogów unijnych związanych z pozyskiwaniem dotacji bezzwrotnych po 2020 roku. W związku z faktem, że po zakończeniu okresu budżetowego 2014 – 2020 środki bezzwrotne (dotacje) będą dla polskich podmiotów gospodarczych dostępne głównie z centralnych instytucji unijnych (których siedziby są np. w Brukseli), świadczenie doradztwa w tym zakresie będzie wymagało odpowiedniej akredytacji tych instytucji. Otrzymanie takiej akredytacji ułatwione jest dla podmiotów publicznych tj. samorządowych lub tych, których akcje są notowane na rynku papierów wartościowych. Dlatego Grupa Finryan powołała w 2012 roku Finryan S.A – jako jedyną w Grupie Finryan spółkę akcyjną, aby po zakończeniu w 2015 roku, trzeciego roku obrachunkowego, rozpocząć procedurę przygotowywana wprowadzenia akcji Finryan S.A. na rynek New Connect (drugi parkiet GPW).

Po zakończeniu roku obrachunkowego 2015 rozpoczęła się procedura przygotowania do notowania akcji Finryan S.A. na GPW, której pierwszym elementem jest objecie emisji akcji przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w ramach FIZAN – procedura ta rozpoczęła się 4 stycznia 2016 roku, W związku z obwiązującą w tym zakresie „Ustawą O Informacji Publicznej”, Finryan S.A. udostępnia klientom do wglądu informację oraz dokumenty w tym zakresie (dane dotyczące TFI, listę akcjonariuszy, umowy inwestycyjne), w lokalu biura handlowego, po wcześniejszym podpisaniu umowy o poufności.

Biuro handlowe spółki Finryan S.A. znajduje się w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 65/79.

Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do współpracy.